promoția 1976

facultatea noastră

Profesorii noștri

Colegii Noștri

Facultatea noastră

scurt istoric

În 1951, în cadrul Institutului de Construcții se înființează Facultatea de Instalații și Utilaj cu două secții:

Utilaje pentru construcții;

– Instalații pentru construcții.

Cele două secții, grupate administrativ în aceeași facultate, aveau planuri de învățământ independente pe toată durata școlarității.

Secția de Utilaj pentru construcții avea ca scop să pregătească ingineri mecanici pentru bazele de mașini de construcții (pentru reparații și exploatare), pentru mecanizarea șantierelor de construcții, pentru fabricile de materiale de construcții (fabrici de ciment, var, cărămizi și tigle, prefabricate, geamuri etc.), precum și pentru uzinele constructoare de mașini de construcții. Tot dintre absolvenții acestei secții se selectau și specialiștii pentru institutele de proiectare și cercetare în domeniul utilajelor de construcții sau din industria materialelor de construcții.”

În perioada 1952-1954 Secția de Utilaj cuprindea o singură catedră de specialitate Catedra de Metalurgie și Mașini, coordonată de șef de catedră prof. ing. Paul Drogeanu, specialist cu munca de bază în producție.

În anul 1953-1954 în această secție funcționau numai două cadre didactice de specialitate cu munca de bază în învățământ și anume:

– Conf. dr. ing. Segal Heinrich – titularul disciplinei de Mașini de ridicat și transportat;

– Conf. ing. Mihăilescu Ștefan – titularul disciplinei de Mașini de construcții și de terasamente.

 În perioada 1954-1965 catedrele de specialitate care au profilat secția de Utilaje pentru construcții au fost:

  1. Catedra de Tehnologie Mecanică și Organe de Mașini – șef catedră Prof. ing. Drogeanu Paul;
  2. Catedra de Mașini de Construcții – șef de catedră Conf. ing. Beilich Emilian (1954-1956); conf. ing. Segal Heinrich (1956-1968).”

Facultatea de Instalații și Utilaje în ansamblu a funcționat în diferite localuri: la parterul Facultății de drept (1951-1954); B-dul Republicii nr.172, în localul Liceului Mihai Viteazul (1954-1957); în B-dul Republicii nr.176 (1957-1965), localul actual al Facultații de Instalații.

Începând cu anul 1965, ca urmare a creșterii numărului de studenți, Secția de Utilaj se desprinde ca Facultate de Mașini și Utilaj pentru Construcții și se mută în localul din Calea Plevnei nr. 59, unde a funcționat până în februarie 1989, când a fost mutată în B-dul Lacul Tei nr. 122-124. Din anul 2000, facultatea a revenit în localul din Calea Plevnei nr. 59, local refăcut și modernizat.”

Începând cu anul 1968 s-a înființat secția de subingineri zi, cu durata școlarizării de 3 ani, iar în anul 1972 și secția de subingineri seral, cu durata de 4 ani. În anul 1982 ia ființă și o secție de ingineri seral cu o durata de 6 ani.

Unele mutații structurale s-au produs în conținutul planurilor de învățământ începând cu anul 1976, când s-a restrâns nomenclatorul specialităților și facultatea noastră a fost inclusă în profilul Mecanic, specialitatea Utilaj Tehnologic.

Noua denumire a facultății, care se menține și în prezent, este Facultatea de Utilaj Tehnologic.”

Pe parcursul anilor, procesul de învățământ s-a perfecționat continuu. S-au înființat și dezvoltat laboratoare de specialitate, au fost elaborate manuale și îndrumare la toate disciplinele de specialitate, s-au perfecționat metodele de predare și de desfășurare a aplicațiilor.

Facultatea dispune în prezent de laboratoare cu dotările aferente și de o bibliotecă cu fondul de carte, periodice și standarde.”

Începând cu anul 1968, în cadrul facultății noastre s-a introdus și perfecționarea prin doctorat. Astfel, în anul 1968 prof. ing. Aurel Pârvu este numit conducător de doctorat în specialitatea Mecanică Tehnică, în 1969 prof. dr. ing. Ștefan Mihăilescu în specialitatea Mașini de Construcții, iar în anul 1971 prof. dr. ing. Heinrich Segal este numit conducător de doctorat tot în specialitatea Mașini de Construcții.

În anul 1990 au primit dreptul de conducere de doctorat încă nouă cadre didactice.”

Până în prezent, au susținut teza de doctorat în cadrul facultății noastre și au primit titlul de doctor inginer un număr de 70 specialiști.

În perioada 2001-2005 oferta de învățământ și de perfecționare a specialiștilor a Facultății de Utilaj Tehnologic era următoarea:

– Universitară, pregătirea de ingineri mecanici în specialitățile: Utilaj tehnologic pentru construcții și Inginerie tehnologică și mecanizare în construcții (Ingineria resurselor tehnologice în construcții), prin învățământ de zi cu durata de 5 ani și prin învățământ seral cu durata de 6 ani, precum și pregătirea de subingineri mecanici în specialitatea Mecanizarea construcțiilor prin învățământ de zi cu durata de 3 ani;

– Studii aprofundate, cu durata de un an, în direcțiile de aprofundare: Dinamica mașinilor, Ingineria producției utilajului tehnologic, Ingineria recuperării și reciclării materialelor de construcții și Automatizarea și robotizarea proceselor tehnologice în construcții.

– Doctorat, în Ingineria mecanică și Inginerie industrială, cu frecvență cu durata de 4 ani sau fără frecvență cu durata de 6 ani.

– Postuniversitară de scurtă durată, în specializările: Managementul calității în activitățile de mecanizare și metrologie, Managenetul exploatării utilajelor de construcții, Managementul pentru lucrări în construcții, tehnic + legislație, contracte și decontări producție.

Începând cu anul universitar 2005 – 2006, în conformitate cu noua lege a învățământului s-a trecut la noul sistem de învățământ: Licența – 4 ani; Masterat – 2 ani; Doctorat – 3 ani”

În prezent, Facultatea de Utilaj Tehnologic are în subordine două departamente:

– DEPARTAMENTUL MAŞINI DE CONSTRUCŢII ŞI MECATRONICĂ;

– DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGIE MECANICĂ.

Textul de mai sus a fost publicat la data de 28 feb 2018 si preluat prin amabilitatea  Prof. Gheorge Petre Zafiu. 

DE-A LUNGUL TIMPULUI CONDUCEREA FACULTĂȚII A FOST ASIGURATĂ DE URMĂTOARELE CADRE DINACTICE:

FACULTATEA DE INSTALAȚII ȘI UTILAJ

Decan conf. ing. Barbu Radovici 1951 – 1954

Decan conf. ing. Ștefan Mihăilescu 1954 – 1959

Prodecan conf. ing. Virgil Dragomir 1954 – 1959

Decan conf. ing. Alexandru Davidescu 1959 – 1960

Decan conf. dr. ing. Gheorghe Vlasiu 1960 – 1961

Decan conf. ing. Simion Soare 1961 – 1965

Prodecani:

conf. ing. Vasile Tărăboi 1961 – 1965

prof. ing. Paul Drogeanu 1961 – 1965

FACULTATEA DE MAȘINI ȘI UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII

Decan prof. ing. Paul Drogeanu 1965 – 1972

Prodecani:

conf. dr. ing. Constantin Guțu 1966 – 1968

conf. dr. ing. Ștefan Mihăilescu 1968 – 1972

Decan conf. ing. Gheorghe Casneti 1972 – 1976

Prodecani:

prof. dr. ing. Ștefan Mihăilescu 1972 – 1973

conf. dr. ing. Cornel Stanciu 1973 – 1976

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

Decan prof. dr. ing. Ștefan Mihăilescu 1976 – 1984

Prodecani:

prof. dr. ing. Nicolae Leonăchescu 1976 – 1981

conf. dr. ing. Victoria Dobre 1981 – 1984

Decan conf. dr. ing. Victoria Dobre 1984 – 1989

Prodecani:

s.l. dr. ing. Constantin Țurcanu 1984 – 1988

s.l. dr. ing. Nicolae Zevedei 1988 – 1989

Decan prof. dr. ing. Mircea Alămoreanu 1990 – 2000

Prodecani:

conf. dr. ing. Florin Petrescu 1990 – 1996

conf. dr. ing. Nicolae Zevedei 1990 – 1992

conf. dr. ing. Tudor Zlăteanu 1992 – 2000

Decan prof. dr. ing. Florin Petrescu din anul 2000

Prodecan prof. dr. ing. Constantin Tonciu din anul 2000

De la înființarea facultății, secretariatul acesteia a fost coordonat de următoarele persoane, în calitate de secretari șefi:

– Bruștiuc Mihai 1951 – 1973

– Tomescu Alexandrina 1973 – 1980

– Popescu Emiliana 1981 – 1990

– Jalbă Cristina 1990 – 1999

– Petre Aura din 1999″

Precizări necesare: Textul de mai sus este în conformitate cu textul original elaborat în 2006 de către domnul prof. univ. dr. ing. D.h.c. Ştefan MIHĂILESCU.